BlackRock: Công Ty Quản lý Tài Sản Đa Quốc Gia Lớn Nhất Thế Giới

BlackRock – Công ty Quản lý Tài sản Lớn Nhất thế giới, với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Tìm hiểu về công ty này và vai trò quan trọng của nó trong ngành quản lý tài sản.