Danh Sách 11 Quỹ Bitcoin ETF Được SEC Phê Duyệt

Sự chấp thuận của SEC mở ra cơ hội mới cho các quỹ ETF Bitcoin, cho phép nhà đầu tư tiếp cận và đầu tư vào tiền mã hóa phổ biến này.